پنجمین دوسالانه‌ی طراحی گرافیک سرو نقره‌ای-۹۶

این دوسالانه برای اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است، طراحانی که تا کنون نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام کرده باشند.
- با توجه به این‌که در پنجمین دو سالانه‌ی سرو نقره‌ای هیات انتخاب آثار نخواهیم داشت و اعضای محترم به انتخاب خودشان اثرشان را ارسال خواهند کرد، فقط می‌توانند حداکثر در ۲ بخش از ۱۳ بخش و با توجه به محدودیت‌های درج شده‌ی هر بخش در فراخوان آثارشان را ارائه دهند. آثاری که با شرایط درج شده در فراخوان هماهنگی نداشته باشند، به دوسالانه راه نخواهند یافت.
- داوری آثار در هر بخش جدا‌گانه انجام می‌شود.
- سرو نقره‌ای، طراحی گرافیک را تنها با سفارش دهنده می‌شناسد؛ ارئه‌ی گواهی کار یا کپی قرار داد برای آثاری که امضاء ندارند، الزامی است.
- آثار انتشار یافته‌ی طراحان از تابستان ۱۳۹۴ به بعد، پذیرفته می‌شود.
- محدودیتی در تکنیک آثار ارسالی و جود ندارد.
- آثار سری، یک اثر محسوب می‌شود، اما دبیرخانه‌ی سرو مختار است در شرایط محدودیت فضای نمایش یا هم‌خوانی نداشتن آثار ارسالی با شرایط فراخوان هر تعداد از مجموعه را که مایل است انتخاب کند، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم آثار سری را به ترتیب الویت خودتان شماره‌گذاری نمایید.
- یک جلد کاتالوگ نمایشگاه با ۳۵٪ تخفیف به طراحانی که اثرشان به دوسالانه‌ی سرو نقره‌ای راه یابد، ارائه خواهد شد.
- حق نشر و نمایش آثار راه یافته به سرو، با رعایت حقوق طراح، برای برگزار کننده محفوظ است.
- داوران محترم در بخشی که حیطه‌ی داوری آن‌هاست، اثرشان خارج از مسابقه محسوب شده، اما در سایر بخش‌ها می‌توانند شرکت کنند.
- آثاری که با قوانین جمهوری اسلامی ایران هم‌خوانی نداشته باشند و یا کپی تشخیص داده شوند، به دو‌سالانه راه نخواهند یافت.
- تصمیم‌گیری موارد غیر قابل پیش‌بینی، به عهده‌ی شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سرو ۹۶ خواهد بود.29 شهریور 1396