برگزیدگان مسابقه poster for tomorrow

رگزیدگان مسابقه poster for tomorrow با موضوع " سیاره ای برای فردا " اعلام شدند . 

از ایران امیر "حسین پرمهر یابنده"  و "رامین آرا " در میان ده برگزیده این رویداد میباشند . نمایشگاه آثار منتخب در فرانسه به نمایش درخواهد آمد . 

Pormehr Yabandeh Amir Hossein
Iran

Ara Ramin
Iran

Akkaya Mustafa
Turkey

Akın Satılmış
Turkey

Bondar Vitaly
Belarus

Corneille Claire
France

Dezzani Massimo
Italy

Heifetz itamar
Israel

JENKO Radovan
Slovenia

Kim jinseol
South Korea7 شهریور 1397