گزارش تصویری نمایشگاه تجسمی فجر

گزارش تصویری از نمایشگاه تجسمی فجر در باغ موزه قصر تهران 

گزارش: بهاره صفاهانی

 14 بهمن 1397