با اسماعیل خلج در گالری ممیز

"سایه" 

مروری بر پنح دهه فعالیت اسماعیل خلج 

تهران / خانه هنرمندان ایران / گالری ممیز 

افتتاح : 18 مرداد ساعت 17

ایام باز دید : 18 تا 29 مرداد 19 مرداد 1398