عضو شورای آموزش و سیاست گذاری تحصیلات تکمیلی

زیبا کاظم پور | پژوهشگر، و مدرس دانشگاه | کارشناسی طراحی از دانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد پژوهش هنر، از دنشگاه هنر اصفهان
دانشجوی دکترای پژوهش هنر،دانشگاه شاهد تهران
مولف بیش از 10 مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی ، کنفرانس ملی
تالیف و ترجمه کتاب قالیچه های شرقی،در دست چاپ توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رتبه 25 آزمون سراسری کارشناسی سال 81
رتبه 65 آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 87 
دانشجوی استعدادهای درخشان دانشگاه هنر اصفهان

zkazempoor@yahoo.com7 مرداد 1392