فراخوان چهارمین دوره‌ی پوستر تجربه
انجمن علمی گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس مشهد برگزار می کند:
فراخوان چهارمین دوره پوستر تجربه ( رویدادی برای دانشجویان سراسر کشور)

مقررات فراخوان :
۱-تنها دانشجویان سراسر کشور در مقاطع مختلف می توانند دراین فراخوان شرکت کنند.
(این فراخوان شامل فارغ التحصیلانی که کمترازیک سال ازمدت پایان تحصیلاتشان میگذرد نیزمی شود)
۲-محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.
۳-محدودیتی در تکنیک وشیوه ی طراحی آثاروجود ندارد.
۴-هرشرکت کننده میتواندحداکثر۵اثر ارسال کند.
۵-آثارباید درابعاد۱۰۰در۷۰ باکیفیت DPI300وRGBبافرمت های JPGیا PDFوحداکثرحجم فایل MB6به پست الکترونیکی posterstajrobeh@gmail.com ارسال گردد.
۶-آثار می بایست مطابق نمونه زیروحتما به زبان انگلیسی نام گذاری شود:
نام ونام خانوادگی صاحب اثر-شماره تماس-شماره اثر
به عنوان نمونه:Ali miri-09120000000-01-jpg
۷-حق استفاده ازآثارارسالی بارعایت حقوق صاحب اثربرای پوسترتجربه محفوظ است.
۸-آثاری که مطابق باقوانین جمهوری اسلامی ایران نباشدبه نمایشگاه راه پیدانخواهدکرد.
۹-تصمیم گیری درموردمواردغیرقابل پیش بینی به عهده ی برگزارکننده خواهدبود.
۱۰-ارسال اثربه منزله ی پذیرفتن آگاهانه ی تمامی شرایط فوق است.

هیئت داوران:
رضاباباجانی- احسان مهدوی- مهدی اشراقی

گاه شمارفراخوان:-اخرین مهلت ارسال آثار۱۰اردیبهشت ماه۱۳۹۵
-گشایش نمایشگاه : اردیبهشت ماه۱۳۹۵3 اردیبهشت 1395